Svet-Stranek.cz
ARCHA - Rodinné centrum s kavárnou

Provozní řád:ARCHA - Rodinné centrum s kavárnou a dětskou hernou

Provozní řád

RODINNÉHO CENTRA ARCHA JE TRVALE ZAVŘENO OD 1. 2. 2017!


  Rodiče, jakož i všechny osoby, které jsou oprávněny RC Archa využívat, nebo osoby, které se v RC Archa pohybují včetně dětí, jsou povinni řídit se provozním řádem.

  

1.     Provozní doba je: 

2.     Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby – na tyto změny předem včas upozorní.

3.     Rodiče jsou povinni seznámit své děti s Provozním řádem způsobem přiměřeným věku dítěte. Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v provozovně a k dispozici rovněž i na webových stránkách.

4.     Hlídání dětí si v RC Archa zajišťují sami rodiče nebo zletilý doprovod dětí. Rodiče nebo zletilý doprovod dětí si sami dohlížejí na své děti a nesou za ně odpovědnost po celou dobu pobytu. Důležitá je vyšší tolerance doprovodu dítěte při „vzájemném poznávání dětí“. Nenechávejte své děti v herně bez dozoru. Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo.

5.     V prostoru RC Archa, i dětské herny, koutku, je zakázán pohyb všech osob ve venkovní obuvi. K přezutí můžete použít i návleky, které jsou k dispozici v košících u vstupu do RC Archa.

6.     Všechna zařízení RC Archa se užívají na vlastní nebezpečí. Na bezpečnost dětí dohlíží a ručí za ni rodiče, příp. dospělé odpovědná osoba.

7.     Do RC Archa je přísně zakázáno vnášení věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví osob, a to zejména dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů – jehel, špendlíků apod., ale také nevhodných hraček. Jako vhodné hračky doporučujeme hračky, které nemají ostré hrany, nejsou těžké, např. hračky plyšové. Doporučujeme, aby si pušky, meče, luky děti ponechaly raději doma.

      Do RC Archa je zakázán vstup s jakýmikoliv zvířaty!

8.     Rodiče, zákonní zástupci či dospělé odpovědné osoby dětí odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v RC Archa na zařízení či majetku kavárny a herny nebo jinému dítěti či osobě.

9.     Rodiče jsou povinni před odchodem z kavárny zajistit uvedení kavárny do původního stavu, zejména jsou povinni uklidit po svých dětech.

10.  V celém prostoru RC Archa je zákaz běhání a rozhazování hraček.

11.  Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů pracovníků RC Archa.

12.  Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. 

V případě krádeže či poškození nepřebírá RC Archa odpovědnost za vzniklou škodu.

13.  Do RC Archa mají přísný zákaz vstupu děti i dospělý doprovod s akutně probíhající infekční chorobou, dále také osobám pod vlivem alkoholu.

14.  Stejně tak mají zákaz vstupu děti i dospělý doprovod v nevhodně páchnoucím nebo špinavém ošacení.

15.  Všichni návštěvníci provozovny jsou povinni dodržovat všechna vyvěšená upozornění.

16.  Je zakázáno nosit jídlo a pochutiny do RC Archa, výjimku tvoří speciální kojenecká strava.

17.  Veškeré atrakce splňují bezpečnostní normy, přesto nabádejte děti k opatrnosti a ohleduplnosti.

18.  Z hygienických důvodů doporučujeme rodičům, aby dětem, které se učí chodit bez plen, při pobytu v koutku pleny nechávat.

19.  Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Po každém použití WC si všichni pečlivě umyjí ruce. Nočníky se po každém použití umyjí v prostorách WC.

20.  Potraviny je povoleno konzumovat pouze v prostorách RC Archa k tomu určených.

21.  Je zakázáno nosit jakékoliv potraviny do prostor herní části.

22.  Natáčení a fotografování je bez souhlasu provozovatele centra dovoleno pouze pro soukromé účely. 

23.  V RC Archa platí přísný zákaz vynášení hraček.

24.  Kočárky ponechávejte u vchodu do RC Archa. Za případné škody, či odcizení provozovatel kavárny RC Archa nenese žádnou odpovědnost.

  

Nebojte se na nás kdykoliv obrátit 

e-mailem: rcarcha@rcarcha.cz

 

Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád, snahou je zajistit bezpečnost dětí, 

udržet v RC Archa pořádek 

a zachovat vybavení v takovém stavu, 

aby mohlo sloužit všem.

 

My se za to vynasnažíme Vám zde pobyt co nejvíce zpříjemnit a zútulnit.

 

V Moravských Budějovicích dne  1. 3. 2014.                                               


Hana Honková

provozovatel RC Archa

tel. č. 724 165 661

email: rcarcha@rcarcha.cz

návštěvníků stránky
celkem16 682
tento týden19
dnes3